วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2553

พระคาถาเจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์

พระคาถาเจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์นำโม ไต๋ซื้อ ไต๋ปุ่ย กิ่วโค่ว กิ่วหลั่ง ก๋วงไต๋ เล่งก้ำ กวงซี อิมผู่สัก
(ท่อง 3 จบ กราบ 3 ครั้ง)

นำโมฮุ๊ก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโค่ว กิวหลั่ง กวงซีอิมผู่สัก ทั่งจีโต โอม! เกียล่อฮวดโต เกียล่อฮวดโต  เกียออฮวดโต เกียออฮวดโต ล่อเกียฮวดโต ล่อเกียฮวดโต ซำผ่อออ เทียงหล่อซิ้ง ตี่หล่อชิ้ง นั้งหลี่หลั่ง หลั่งหลี่ชิง เจ๊กเฉียก ไจเอียงห่วย อุ่ยติ๊ง นะโม หม่อฮอ ปั่วเปี้ยกปอหล่อบิ๊ก


คำแปล
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบนมัสการ แทบเบื้องพระยุคลบาท แห่งองค์พระพุทธบิดร อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวก

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการ ต่อเจ้าแม่กวนอิมบรมโพธิสัตว์ อย่างไม่มีขอบเขตจำกัด ไม่มีการถือชั้นวรรณะ น้ำพระทัยของพระองค์บริสุทธิ์ และศักดิ์สิทธิ์ ประดุจดังกระแสแห่งทิพย์

ข้าพเจ้าขอถวายอภิวาท ต่อพระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ และพระอรหันสาวกสาวิกาทั้งหลาย เทพเจ้าผู้รักษาแผ่นดิน

ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากเคราะห์กรรมทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าได้ปัญญา ให้ข้าพเจ้าได้โลกุตระ ให้ได้ถึงฝั่งแห่งแดนพระอริยะด้วยเทอญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หนังสือชีวประวัติและพระคาถาเจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์

มีจำหน่ายที่สายส่งดวงแก้ว ราคาเล่มละ ๑๐ บาท ติดต่อคุณหนึ่ง ที่เบอร์โทร ๐๒-๘๖๔-๐๔๓๔ และ ๐๒-๘๖๔-๐๔๓๕