วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2553

คำแปลมหากรุณาธารณีสูตร

คำแปลมหากรุณาธารณีสูตร

ขอนมัสการ พระรัตนตรัย มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง
ขอนอบน้อม พระอริยอวโลเกศวรมหาโพธิสัตว์ เป็นที่พึ่ง
ขอนอบน้อม พระมหาโพธิสัตว์อันทรงมหากรุณาธิจิตธารณีนี้ ซึ่งสรรเสริญพลังเดช พระคุณประทานความสมบูรณ์ในสิ่งปรารถนา เป็นแสงรัศฒีอันเป็นมหากรุณาที่สมบูรณ์บริสุทธิ์ เป็นพระเดชที่บรรดาภูตผีปีศาจไม่สามารถชนะได้ องค์ผู้มีธรรมนี้ ไม่ตกอยู่ในความหลงของอวิชชา กิแลส ไม่ตกอยู่ในโลกลุ่มหลง เป็นมหาโพธิสัตว์ที่จะนำพาไปยังโลกอันสว่าง สติปัญญาอันสว่างที่แสดงออกมา เหนือไปจากโลกียวิสัย เป็นโพธิสัตว์ที่ทรงพลังบุญวาสนาที่ใหญ่ยิ่ง

ขอนอบน้อม พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ดั่งราชาสิงห์ เพื่อระลึกถึงมนต์ของพระมหาโพธิสัตว์อันเป็นปฏิญาณที่ได้บรรลุแล้ว ย่อมเสมือนประกาศธรรมอันมีความอิสระเสมือนอยู่ในท่ามกลางอากาศ หรือเป็นความคิดคำนึง ประกอบกิจกรรมใหญ่ และเสมือนหนึ่งการประกอบกิจการใดของพระราชามีความอิสระ การทำด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินแห่งกาย หรือเพื่อกำจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง อันเป็นอกุศลมูลสามอันเป็นกิเลส และเป็นพระมหาโพธิสัตว์ที่กำลังขจัดพิษภัยที่เหล่ามารนำมาแพร่หลายทั่วโลก

พระมหาโพธิสัตว์มีมาลัยอันงดงามหรือดอกบัวที่บริสุทธิ์ และพระมหาโพธิสัตว์ที่ถือดอกบัว สั่งสอนพวกเราที่มีความโง่และบรรลุถึงความรักอันเป็นมหากรุณา
ขอให้ผู้ที่บรรลุนิพพานและได้สิทธิ(ภูมิบรรลุธรรม) มีโยคะ(ต้องกิน) อันมีความเป็นอิสระ มีพระพักตร์เป็นสิงห์ มีมือถือดอกบัว ขว้างหยกเพื่อชนะกิเลสมาร ผู้ที่ได้ยินเสียงสังข์อันไพเราะแล้ว กลับความหลงผิด มาเป็นความเห็นแจ้ง ถือกระบองใหญ่ ปราบกาฬมารที่อยู่โลกนี้ทางด้านซ้าย ล้วนมานอบน้อมไตรรัตน์เป็นที่พึ่ง

นโม อริยอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ ขอให้ได้บรรลุนิพพาน เพื่อผู้สวดคาถานี้มนต์นี้ได้บรรลุนิพพานความสงบ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หนังสือชีวประวัติและพระคาถาเจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์

มีจำหน่ายที่สายส่งดวงแก้ว ราคาเล่มละ ๑๐ บาท ติดต่อคุณหนึ่ง ที่เบอร์โทร ๐๒-๘๖๔-๐๔๓๔ และ ๐๒-๘๖๔-๐๔๓๕