วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2553

มหากรุณาธารณีสูตร

มหากรุณาธารณีสูตร
Mahakaruna Dharani Sutra


โชย ชิ่ว โชย งั่ง บ่อ ไหง๋ ไต่ ปุย ซิม ทอ ลอ น ี จิ่ว(๓ จบ)
Choy Chio Choy Ngang Bo Ngai Tai Puy Sin Tho Lo Ni Chio (Three times)
ปึง ซือ  ออ นี ทอ ยู ไล้(๓ จบ)
Pueng Sue Ni Tho Yu Lai(Three times)
นำ มอ ฮอ ลา  ตัน นอ ลา เหย่ เย
Nam Mo Ho La Tan No La Ye Ye
นำ มอ ออ ลี เย
Nam Mo Li Ye
ผ่อ ลู กิต ตี ซอ ปอ ลา เย
Pho Lu kit Ti So Po La Ye
ผู๋ ที สัต ตอ พอ เย
Phu Ti Sat To Pho Ye
หม่อ ฮอ สัต คอ พอ เย
Mo Ho sat  Ko Pho Ye
หม่อ ฮอ เกีย ลู นี เกีย เย งัน
Mo Ho Kia Lu ni Kia Ye Ngan
สัต พัน ลา ฮัว อี
Sat Phan La Hua Ee
ซู ตัน นอ ตัน เซ
Su Tan No Tan Se
นำ มอ สิต กิต ลี ตอ หม่ง ออ ลี เย
Nam Mo Sit Kit Li To Mong O LiYe
ผ่อ ลู กิต ตี สิด ฮู ลา เลง ถ่อ พอ
Pho Lu Kit Ti Sit Hu La Leng Tho Pho
นำ มอ นอ ลา กิน ซี
Nam Mo No La Kin Si
ซี ลี หม่อ ฮอ พัน จอ ซา เม
Si Li Mo Ho Phan Cho Sa Me
สะ พอ ทอ เตา ซี พง
Sa Pho Tho Tao Si Phong
ออ ซี เย็น
O Si Yen
สะ พอ สะ ตอ นอ มอ พอ สะ ตอ
Sa Pho Sa To No Mo Sa To
นอ มอ พอ เค
No Mo Pho Ke
มอ ฮัว เตอ เตา
Mo Hua Tue Tao
ตัน จิต ทอ งัน
Tan Chit Tho Ngan
ออ พอ ลู ซี
O Pho Lu Si
ลู เกีย ตี
Lu Kia Ti
กี ย ลอ ตี
Ki Ya Lo Ti
อี ซี ลี
I Si Li
หม่อ ฮอ ผู้ ที
Mo Ho Phu Thi
สัต ตอ
Sat To
สัต ตอ สัต พอ
Sat To Sat Pho
มอ ลา มอ ลา
Mo La Mo la
มอ ซี มอ ซี ลี ทอ ยิน
Mo Si Mo Si Tho Yin
กี ลู  ก ี ลู กิด มง
ตู ลู ตู ลู ฟา เซ เย ตี
Tu Lu Tu Lu Fa Se Ye Ti
หม่อ ฮอ ฮัว เซ เย ตี
Mo Ho Hua Se Ye Ti
ทอ ลา ทอ ลา
Tho La Tho LA
ตี ลี นิ
Ti Li Ni
สิ ฮู ลา เย
Si Hu La Ye
เจ ลา เจ ลา
Che La Che La
มอ มอ ฮัว ลา หมก ตี ลี
Mo Mo Hua La Mok Ti Li
อี ซี อี ซี
E Si  E Si
สิด นอ สิด นอ
Sit No Sit No
ออ ลา ซัน ฮู ลา เซ ลี
O La San Hu La Se Li
ฮัว ซอ ฮัว ซัน
Hua So Hua So
ฮู ลา เซ เย
Hu La Se Ye
ฮู ลู ฮู ลู มอ ลา
Hu Lu Hu Lu Mo La
ฮู ลู ฮู ลู ซี ลี
Hu Lu Hu Lu Si Li
ซอลา ซอ ลา
So La So La
สิด ลี สิด ลี
Sit Li Sit Li
ซู ลู ซู ลู
Su Lu Su Lu
ผู่ ถี่ เย ถี เย
Phu Thi Ye Thi Ye
ผู่ ถ่อ เย ผู ถ่อ เย
Phu Tho Ye Tho Ye
มี ตี ลี เย
Mi Ti Li Ye
นอ ลา กิน ซี
No La Kin Si
ตี ลี สิด นี นอ
Ti Li sit Ni No
ผ่อ เย  มอ นอ
Pho Ye Mo No
ซอ ผ่อ ฮอ
So Pho Ho
สิด ถ่อ เย
Sit Tho Ye
ซอ ผ้อ ฝอ
So Pho Pho
สิด ลา เซง ออ หมก เค เย
Sit La Seng O Mok Ke Ye
ซอ ผ่อ ฮอ
So Pho Ho
ซอ ผ่อ หม่อ ฮอ สิด ถ่อ เย
So Pho Mo Ho Sit Tho Ye
ซอ ผ่อ ฮอ
So Pho Ho
เจ กิด ลา ออ สิด ถ่อ เย
Che Kit La O Sit Tho Ye
ซอ ผ่อ ฮอ
So Pho Ho
ปอ ทอ มอ กิต สิด ถ่อ เย ซอ ผ่อ นอ ลา กิน ซี
Bo Tho Mo Kit Tho Ye So Pho No La Kin Si
พัน เค ลา เย
Phan Ke La Ye
ซอ ผ่อ ฮอ
So Pho Ho
มอ พอ ลี เซง กิด ลา เย
Mo Pho Li Seng Kit La Ye
ซอ ผ่อ ฮอ
So Pho Ho
นำ มอ ห่อ ลา ตัน นอ ตอ ลา เย เย
Nam Mo Ho La Tan No To La Ye Ye
ซอ ผ่อ ฮอ
So Pho Ho
งัน สิด ติน ตู
Ngan Sit tin Tu
มัน ตอลา
Man To La
ปัด ถ่อ เย
Pat Tho Ye
ซอ ผ่อ เย
So Pho Ye.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หนังสือชีวประวัติและพระคาถาเจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์

มีจำหน่ายที่สายส่งดวงแก้ว ราคาเล่มละ ๑๐ บาท ติดต่อคุณหนึ่ง ที่เบอร์โทร ๐๒-๘๖๔-๐๔๓๔ และ ๐๒-๘๖๔-๐๔๓๕